Villkor för Installerat-och-klart-pris​

Här finner du samlat alla villkor för installerat-och-klart-pris.

Generella villkor

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges.
Vattenavstängning ska finnas och fungera.
Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs.
Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs.
Inga andra oförutsedda arbeten krävs.
Elinstallation ingår ej.
Gäller inom en mils radie från den Bad & Värme-installatör som levererar de produkter och tjänster som köpts (lokala avvikelser förekommer).
Det kan finnas variationer i miljöavgifter för deponi beroende på din kommuns riktlinjer. Kontakta din lokala installatör för att få exakt information om eventuella tilläggskostnader.

Produktspecifika villkor

För att angivna priser ska gälla finns följande villkor för respektive produkttyp:

Blandare

Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”.
Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm.
För blandare med 230 V anslutning krävs att el som uppfyller gällande krav finns framdraget där produkten installeras.

Duschar

Priset gäller ej om golvbrunnen måste flyttas.
Vattenledningarna inte är dragna vid golvet (kostnad för rördragningsprofil tillkommer i detta fall).
Väggarna ska vara ordentligt kottlade.

Badkar

Golvbrunn finns tillgänglig där badkar placeras och har uttag för badkar.
Gäller ej utbyte av inbyggnadsbadkar.

Golvvärme

Flytspackling (golvavjämning) av golv ingår ej.
Demontering av gammalt ytskikt ingår ej.
Priset gäller vid montering på betonggolv.
Priset gäller vid anslutning till kopparrör.
Åtgärd av felaktig och bristfällig byggkonstruktion samt fuktproblem ingår inte.

Vattenutkastare

Gäller utbyte av befintlig vattenutkastare.
Väggens tjocklek får ej överstiga 300 mm.
Anslutning sker mot befintligt kopparrör med dimension 22 eller 15 mm.

Möbler

Väggarna ska vara ordentligt kottlade.

Pumpautomater

Priset gäller vid byte av en enfas pumpautomat.
Befintlig pump måste ha en fungerande bottenventil.

Radiatorer

Gäller ej rörsystem med anslutningar mitt på radiatorn.
Gäller under förutsättningen att väggen inte är en kalkstensvägg.
Gäller ej i flerfamiljshus där flera bostäder är anslutna till samma värmekälla.
Demontering av elementnischer och köksskåp ingår ej.
Priset gäller utbyte av vägghängda vattenradiatorer.

Toaletter

Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm.
Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs.

Handdukstorkar

El finns tillgängligt inom 1 meter (gäller el och kombi).
Jordfelsbrytare finns installerat (gäller el och kombi).
Installation i våtzon 2.
Avstängning av värmesystem möjligt (vatten).
Radiator eller befintlig handdukstork finns i nära anslutning (inom 1 meter) till placering av handdukstork (vatten).
Radiator ersätts av handdukstork.
Gäller villa (vatten).

Luft/luft värmepump

Förutsättningar:
Max avstånd mellan ytter- och innerdel 5 m.
Håltagning i trä, leca eller tegel (ej bränt).
Transportväg till plats för installation ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
Eventuellt skydd av golv, möbler etc. ombesörjs av beställaren.
Jordat uttag eller eldosa ska finnas i anslutning till utomhusdel.
Placering av inomhusdel sker i samråd med montör.

Vad ingår:
Rörlängd 5 m inkl. kanaler.
Väggkonsol inkl. vibrationsdämpare för utomhusdel.
Kondensvattenslang från innerdel till yttervägg max 5 m
Tätning av fasadgenomföring (ej återställande av ytbeklädnad).
Testkörning mot stickpropp.
Instruktion till kund i handhavande.
Grovstädning

Övrigt:

Elinstallation offereras

Luft/vattenvärmepump

Max avstånd mellan ytter- och innerdel 5 m.
Håltagning i trä, leca eller tegel (ej bränt).
Bortkoppling av befintlig panna. (Kapning av rör och samt flytta befintlig panna inom installationsutrymmet).
Inkoppling av värmepump mot befintligt vattenburet system och varmvatten.
Isolering samt kanaler på utvändig rördragning.
Igångsättning för test av värmepump.
Instruktion till kund i handhavande.
Tätning av fasadgenomföring (ej återställande av ytbeklädnad).
Transportväg in till plats för installation ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
Eventuellt skydd av golv, möbler etc. ombesörjs av beställaren.
Fungerande golvbrunn/tätskikt ska finnas i utrymmet för installation.
Fundament för utomhusdel ombesörjs av kund.

Tillkommer:
Elinstallation offereras.
Demontering och borttransport av panna offereras.
Demontering och borttransport av oljetank offereras.
Asbestsanering offereras.
Markberedning utedel offereras.

Bergvärmepump

Förutsättningar:
Utbyte av en befintlig bergvärmepump med intern tank.
Värmepump placeras på samma ställe som den gamla.
Fungerande golvbrunn/tätskikt ska finnas i utrymmet för installation.
Det skall finnas fungerande avstängningventiler till befintligt värmesystem.
Befintligt energibrunn skall vara tillräcklig.
Fungerande säkerhetsbrytare skall finnas i nära anslutning till bergvärmepumpen.
Takhöjd skall vara tillräcklig så att avstånd mellan bergvärmepump och tak är minst 25 cm.
Transportväg in till plats för installation ska vara lättillgänglig och fri från hinder, max 3 trappsteg.
Eventuellt skydd av golvmaterial och möbler ansvaras av kund.

Ingår:
Bortkoppling av befintlig värmepump.
Installation av bergvärmepump.
Igångsättning för test av värmepump.
Instruktion till kund i handhavande.
Grovstädning.
Byte av expansionskärl samt säkerhetsventil (vid behov).

Övrigt:
Elinstallation offereras.
Borttransport av den gamla värmepumpen offereras.
Eventuell ändringsanmälan till kommun ansvaras av kund.

Frånluftsvärmepump

Förutsättningar:
Utbyte av en befintlig frånluftsvärmepump.
Värmepump placeras på samma ställe som den gamla.
Fungerande golvbrunn/tätskikt ska finnas i utrymmet för installation.
Det skall finnas fungerande
avstängningventiler till befintligt värme- och tappvattensystem.
Fungerande säkerhetsbrytare skall finnas i nära anslutning till frånluftsvärmepumpen.
Takhöjd skall vara tillräcklig så att avstånd mellan bergvärmepump och tak är minst 25 cm.
Transportväg in till plats för installation ska vara lättillgänglig och fri från hinder, max 3 trappsteg.
Eventuellt skydd av golvmaterial och möbler ansvaras av kund.

Ingår:
Bortkoppling av befintlig frånluftsvärmepump.
Installation av frånluftsvärmepump.
Byte av flexislangar.
Igångsättning för test av värmepump.
Instruktion till kund i handhavande.

Grovstädning.
Inkoppling mot befintlig säkerhetsbrytare.

Övrigt:
Balansering och rengöring av ventilationssystem offereras.
Ombyggnad av el offereras.
Borttransport av den gamla värmepumpen offereras.
Eventuell ändringsanmälan till kommun ansvaras av kund.

Varmvattenberedare

Gäller vid utbyte av befintlig varmvattenberedare som är ansluten från toppen eller underifrån.
Transportväg in till installationsplats ska vara lättillgänglig och utan hinder.
Eventuellt skydd av golv, möbler etc. ombesörjs av beställaren.
Väggarna ska vara ordentligt kottlade och raka (vid installation av vägghängd varmvattenberedare).
Fungerande golvbrunn/tätskikt ska finnas i utrymmet för installationen.
Omdragning av rör ingår ej för att flytta på andra befintliga installationer.
El finns framdraget och uppfyller gällande krav.

Värmepumpsberedare

Utbyte av befintlig VVB, utrymme ska uppfylla regler för säker vatten.
Håltagning i trä. Håltagning i övriga material offereras.
Borttagning och deponering av befintlig VVB ingår.
Isolerad ventilationsdragning (1 m), kallrasspjäll.

Installationsvillkor för Komplett badrum hittar du här.