Ordlista

Allt du behöver veta om värme – från A till Ö

Det finns många olika begrepp inom värme och kyla som kan göra det svårt att förstå. Här hittar du vår ordlista som hjälper dig med alla olika begrepp och termer.

A

Ackumulatortankar används i en del installationer för att skapa jämnare drift för värmepumpar. De kallas ibland även arbetstank och bufferttank. Detta förutsätter att man har ett vattenbaserat värmesystem. Ackumulatortanken används för att lagra värme/varmvatten.

B

Med bergvärme tas värmeenergi tillvara från berggrunden. Detta används sen för att värma upp t.ex. tappvatten, radiatorer eller luft i bostäder. Lösningen har blivit allt vanligare de senaste årtiondena.

Den värmepump som används i bergvärme. Ett hål borras på ca 100–200 meter i marken. I hålet placeras en vätskefylld slang som är kopplad till bergvärmepumpen som sedan pumpar runt vätska i systemet och plockar ut överskottsvärmen. Systemet utnyttjar därmed värmen i berggrunden som värmekälla. Värmepumpen fördelar därefter värmen till husets värmesystem. Detta är idag Sveriges vanligaste värmepump.

C

Cirkulationspumpar finns i alla typer av vattenburna värmesystem. De ser till att värmt vatten cirkuleras i element och golvvärmesystem.

E

Arbetskapacitet, arbete eller energi per tidsenhet. Uttrycks i watt (W). 

Effektbehovet anger den effekt mätt i kilowatt (kW) som behövs för att värma bostäder och varmvatten. Toppeffekten anger den effekt som behövs under den allra kallaste tiden på året. Effektbehovet beräknas normalt fram med hjälp av energibehovet och var i landet huset är beläget.

Det antal kWh (kilowattimme) som ett hus förbrukar för uppvärmning och varmvatten under ett år kallas för energibehov. Energibehovet för en bostad måste man veta när man ska dimensionera ett värmesystem. De flesta har bra koll på historisk förbrukning men om du just köpt huset är det svårare.

Effektvakten finns som tillbehör till de flesta värmepumpar. Den har till uppgift att tillfälligt koppla ur eltillskottet när andra effektkrävande apparater t.ex. torktumlare eller spis används, så att huvudsäkringen inte löser ut.

Elpatron sitter i berg, mark och luft/vattenvärmepumpar som stöttning till värmepumpen under kallare väderlek. Vid en normal dimensionering blir användningen av elpatronen på ett helår mycket liten, och dess elförbrukning ingår i den totala kalkylen.

Vid försäljning av en bostad ska det finnas en energideklaration, som talar om hur energieffektiv byggnaden är.

Ett expansionskärl behövs i värmesystem eftersom vätska som värms upp expanderar och då kräver en större volym. När vätskan sedan kyls av minskar volymen igen. Denna volymförändring tar expansionskärlet hand om.

F

Fjärrstyrning för värmepumpar innebär att du kan styra pumpens funktioner och få driftinformation direkt i din smartphone eller surfplatta.

Fjärrvärme betyder att värme pumpas från en anläggning ut till bostäder via ett rörledningssystem. När värmen i vattnet växlats över till husets eget värme- och varmvattensystem, pumpas fjärrvärmevattnet tillbaka för att värmas upp på nytt.

Med en frånluftsvärmepump återvinns ventilationsluften för att värma upp bostaden och tappvarmvatten. Denna anläggning används vanligtvis vid mindre nyproducerade villor. Lösningen ger en lägre besparing än t.ex. bergvärmepump men innebär också en lägre investeringskostnad.

J

Jordvärme är en värmelösning som utnyttjar värmen från jordlagret ovanför berggrunden. Samma typ av värmepump som till bergvärme används men istället för att borra ned till berggrunden läggs en kollektorslang i markens övre skikt.

K

Kollektorn är den slang som läggs i borrhålet eller marken och sen hämtar upp energin. I kollektorn cirkulerar köldbärarvätskan som via förångaren överför energin till värmepumpen. Längden på kollektorslangen anpassas till värmepumpens effekt.

Kompressorn är den enhet i värmepumpen som  höjer trycket på köldmediet som då överhettas och trycks in i kondensorn.

Olika typer av medier som används för att producera kyla i kylanläggningar eller värme i värmepumpar.

L

Ett värmesystem som hämtar sin energi från utomhusluften. Energin/värmen tillförs till bostaden genom en innedel. Är ett alternativ för den som saknar vattenburet radiatorsystem och används ofta i hus med el-element, även kallat direktel. Kan dessutom användas som luftkonditionering på sommaren. 

En luft/vatten-värmepump hämtar också sin energi från utomhusluften men den ger både uppvärmning och varmvattenberedning. Årsvärmefaktorn blir lägre än vid exempelvis bergvärme men investeringen är oftast lägre. Ett bra alternativ för den som inte har tillgång till mark eller berg men har vattenburen värme.

P

Det är partikelfiltret som ser till att varken partiklar eller smuts kommer in i värmepumpen. Med tiden kan filtret bli igensatt med smuts och måste då rengöras. Kallas ibland “smutsfilter”.

Det finns även partikelfilter till luft/luft som renar luften.

R

En rumsgivare är en sensor som monteras centralt inne i din bostad. Den ansluts till värmepumpen och ger signaler om temperaturen inne i bostaden. Informationen gör sedan att värmepumpen kan justera värmen efter önskad och uppmätt rumstemperatur.

Det som många i vardagligt tal kallar element. Avger värme via strålning och/eller konvektion.

S

Sjövärme fungerar enligt samma princip som bergvärme och jordvärme men används mer sällan. Skillnaden är att kollektorslangen varken borras ned i berggrunden eller läggs i det övre jordlagret. Istället placeras kollektorslangen på sjöbotten och utnyttjar värmen från vattnet.

T

Den anordning som automatiskt styr temperaturen på en apparat eller en lokal.

Den faktor som visar hur stor del av en bostads värmebehov en värmepump klarar av att täcka.

U

En utegivare är en sensor som monteras på husets yttervägg. Den skickar signaler till värmepumpen och talar om vilken temperatur det är ute så att värmepumpen kan anpassa värmen i huset. Det rekommenderas dock ha en rumsgivare som kompenserar och finjusterar temperaturen vid vind, solinstrålning, väderomslag med mera. Se rumsgivare.

En faktor som anges i kalkyler för dimensionering av värmesystem. Flera tillverkare använder total uppvärmd yta medan en del skiljer på boyta och övriga uppvärmda ytor.

Ett mått på värmeflöde genom t.ex. fönster, väggar och tak. Ett lågt U-värde innebär bra isolering.

V

Uppvärmt vatten som pumpas runt i ett rörsystem med radiatorer (element) för att avge värme.

Likt vattenburen värme men istället för radiatorer (element) så pumpas varmvatten genom rör i golvet. Vattnet har den egenskapen att det avger mer värme i kallare områden och mindre i de varmare. Därför ger vattenburen golvvärme en jämn och behaglig värme. Ett stort plus är att det är behagligt att gå på ett varmt golv, speciellt i badrum med “kallt” kakel. Golvvärme kan även värmas upp av elslingor istället för vatten vilket oftast blir billigare om det är i ett begränsat utrymme. Därför är det vanligt att installera elektrisk golvvärme i utrymmen såsom badrum och hall.

Värmesystem är samlingsnamn på de rör, ventiler och cirkulationspumpar, radiatorer och golvvärmeslingor som distribuerar värmen ut till bostaden olika rum.

En varmvattenberedare kan vara av olika typer och material. T.ex. förrådsberedare med stor varmvattenvolym och en yttermantel med “radiatorvatten. Det finns även kamflänsslingbatteri-beredare med liten volym varmvatten. Det värms i slingan som finns i beredaren som innehåller “radiatorvatten”. Materialen i beredaren är koppar, rostfritt eller emalj.

Cirkulationsledning för varmvatten. Finns nästan alltid i hyreshus och i undantagsfall i villor. 

Samlingsnamn som står för Värme, Ventilation och Sanitet.

Den utrustning som avger värme. Kan t.ex. vara en värmepanna, värmepump eller värmeväxlaren i ett fjärrvärmesystem.

Den anordning som överför värme från ett system till ett annat utan att de värmebärande medierna blandas. Medierna hålls skilda från varandra med hjälp av två kanalsystem.

W

Enheten för effekt. Förkortas W.

Å

Ett mått på ett värmesystems effektivitet på ett helt år. Anger förhållandet mellan avgiven och tillförd energi. SCOP 4,0 innebär t.ex. att värmesystemet ger 4 gånger mer värmeenergi än vad den förbrukar i el på ett år.